Preise


Praxis Auto/Motorrad

Probelektion Gratis

Einzellektion 97.-

5er Abo 92.- / Lektion

10er Abo 87.- / Lektion

15er Abo 82.- / Lektion

20er Abo 77.- / Lektion

 
Manöverabende

Manöverabend Motorrad (3h) 60.- » Termine

 
Grundkurse

Motorrad Grundkurs 1 & 2 (8h) 360.- » Termine

Motorrad Grundkurs 2A & 3 (6h) 280.- » Termine

Motorrad Grundkurs 1 & 2 & 3 (12h) 540.- » Termine